ضرورت ایجاد تشکل ﺣﺮﻓﻪ ای گردشگری با مشارکت بخش خصوصی

ﻣﺤﻤﻮدرضا ﺣﺎجی ﻧﺼﺮالله سه شنبه 11 تیر 1398

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی دولتی و ﻏﻴﺮ دولتی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ علمی ﻣﺪﻳﺮان و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮتی و گردشگری، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﺮدﺷﮕﺮی است و یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﺮد اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻴﻪ می باشد.

ﻓﻌﺎﻻن و دﻓﺎﺗﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺨﺶ خصوصی از ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮصتی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ و دوﻟﺖ ﻫﺎ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﻋﺎملی درآﻣﺪزا در اﻗﺘﺼﺎد و ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد می نمایند و در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﻼن ﻓﺮهنگی، اﺟﺘﻤﺎعی، ﺳﻴﺎسی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی اصلی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮای ﻣﻌﺮفی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﻛﺎرآﻓﺮینی و درآﻣﺪزایی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ درآﻣﺪی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮمی و محلی و اﺑﺰاری ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار می دهند.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﺎمی ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ها در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮاحی و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮدﺷﮕﺮی می باشد. ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪی ﻛﺮده و آن ها را از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮدﺷﮕﺮی دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻳﺪ علمی و تخصصی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرآﻣﺪی و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻳﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو، اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی می گردد، ﻟﺬا واﮔﺬاری اﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎبک سازی و اﻳﺠﺎد روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮایی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ در ﺻﻮرت کلی ﺧﻮد جامعه محور هستند ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﺎ، ﺑﺪﻳﻦ معنی ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی جامعه نما صرفا ﺣﺎﺻﻞ بی تفاوتی اﻋﻀﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺪﻳﺮان آن ها می باشد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از خودآگاهی عمومی است. واﮔﺬاری اﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای مستلزم اﻳﺠﺎد بستری برای شکل دهی و سامان دهی واقعی نمایندگان بخش خصوصی می باشد که قانون گذار در مواد 98 و 100 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺎده 16/1 و 25 آئین نامه ایجاد، اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺣﺎل ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎیتی در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن واﮔﺬاری اﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزی اﻳﺠﺎد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻓﺮصتی اﺳﺘﺜﻨﺎیی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﮔﺬاری اﻣﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪی از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻟﺬا، ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و مشارکت خود می ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎیند. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ درک ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای، ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی واقعی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴری ها در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎنی و ملی آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮینی و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارﻧﺪ.

نویسنده: ﻣﺤﻤﻮدرضا ﺣﺎجی ﻧﺼﺮالله (مدیر آژانس نسیم بهشت امین و عضو هیات موسس تشکل)ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی

برچسب ها
شما هم رای بدهید

درباره نویسنده

ﻣﺤﻤﻮدرضا ﺣﺎجی ﻧﺼﺮالله

بلاگ های مرتبط

خانه های تاریخی شیراز به بخش خصوصی واگذار می شوند

گلاره یوسف پور ، سه شنبه 7 اسفند 1397

هره برداری از خانه های تاریخی در تملک اداره کل میراث فرهنگی استان فارس، با اولویت کاربری فرهنگی به بخش خصوصی واگذار می شود.

نظرت چیه
موضوعات پیشنهادی