اگه میخواین سر در و کتیبه ی این مسجد رو ببینین یه سری به کاخ چهل ستون بزنین! کتیبه و سر در این مسجد که به خاطر عریض کردن خیابون طالقانی یا همون خیابون شاه سابق در معرض نابودی بود به این کاخ برده شد و