مکانچی
مکانچی
یک پل است که فرودگاه را به بقیه جزیره وصل می کند و بالعکس. این پل دو قسمت از ماجورو را به هم متصل می کند و شما برای طی مسیر آن به شنا کردن نیاز ندارید. جایی مناسب برای پیک نیک خانوادگی و تماشای غروب و