لومانا
ظریف مصور
محمد غفاری معروف به کمال المُلک نقاش ایرانی (1224 کاشان- 1319 نیشابور) یکی از مشهورترین و پر نفوذترین شخصیت های تاریخ هنر معاصر ایران به شمار می آید.کمال الملک با کوشش های خود در مقام نقاش و معلم، پاس