پینت بال یکی از هیجان انگیز ترین ورزش های گروهیه که دوگروه از بازیکنان با استفاده از گلوله های رنگی سعی می کنن که همدیگرو حذف کنن و با ماجراجویی وشادی وصف ناپذیر به رقابت و جنگی دوستانه می پردازن. پین