این باغ یکی از زیباترین باغ های ایرانه و الان هم به عنوان باغ گیاه شناسی در اختیار دانشگاه شیراز قرار داره. ساختمان اصلی باغ دست خاندان ایلخانی قشقایی بوده اما در دوره ناصرالدین شاه، حاج نصیرالملک شی