در مرکز شهر شیراز ساختمان چهار گوشی که روی بدنه بیرونی دیوارها و چهار برج اون نقش و نگارهایی ساده و زیبا به وسیله آجر به ارتفاع حدودا 15 متر دیده می شه، نظر هر بیننده ای رو نسبت به حکومت پرعظمت کریم خ