ظریف مصور
لومانا
کویر دق سرخ به طول تقریبی 50 کیلومتر و عرض 20کیلومتر در شمال شرقی شهر زواره با کوه هایی کم ارتفاع در کنار جنگل های تاغ از کویر مرکزی ایران جدا شده. یکی از جاذبه های این کویر، تپه شنی بزرگی است که تقری