آراﻣﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﺳﻔﯿﺪان | Holy Sepulchre Mohammad Bagher Esfidan

آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد، جاده ی بجنورد- شیروان، روﺳﺘﺎی اﺳﻔﯿﺪان

-/10 براساس 0 رای
۱۲۸۰
بار این صفحه دیده شده

آراﻣﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﺳﻔﯿﺪان از ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی آن اﺣﺘﻤﺎﻻً در دوره ی ﺻﻔﻮی ﯾـﺎ ﻗﺎﺟـﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻼن اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﮔﻨﺒﺪی ﺑﺎ ﺳﺎﻗﮥ ﺑﻠﻨﺪ، ﺳﻘﻒ آن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣـﯽ دﻫـد. اﯾـﻦ ﺑﻨـﺎ دو اﯾـﻮان دارد: اﯾـﻮان ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری، ﮔﭽﺒﺮی و آﯾﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه و اﯾﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﻄﺢ ﮐﻪ ﺑـﻪ روی ﺑﺮﺧـﯽ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮواز ﺳﻘﻒ ﻧﺎم واﻗﻒ و ﺑﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻄﺎﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، از اوﻻد اﻣﺎم ﺳﺠﺎد (ع) ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

5
شما هم رای بدهید
تعداد نظرات کاربران
0
مرتب سازی بر اساس:
    تا کنون نظری ثبت نشده است.