درباره مشعلدار ایران درالمپیک زمستانی، حسن میرزا حسینی

چرا حسن میرزاحسینی برای حضور در مراسم حمل پرچم المپیک انتخاب شد؟

بهرام رادان به این سوال جواب می دهد.

ویدیوهای مرتبط

نظرت چیه