روستا ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﯿﺮوزه

  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر

درباره روستا ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﯿﺮوزه

5420 بازدید

روستای فیروزه با قدمتی 800 ساله در فاصله حدود 16 کیلومتری ﺟﻨﻮب ﺷـﻬﺮ ﺑﺠﻨـﻮرد، ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اﺷـﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘـﯽ زﯾـﺎدی در ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻃﺮاف آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻗﺪﻣﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد. ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ آن " کهنه قلعه " بوده که در جنوب روستای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎ روی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، واﻗﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ آﺑﺎدی ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: دره ﻓﯿﺮوزه، ﮐﭽﺮاﻧﻠﻮ، ﺑﺎﻏﺎت، ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ، درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ زﯾﺴﺖ، رودﺧﺎﻧـﻪ ی ﻓﯿﺮوزه، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از روﺳﺘﺎی ﻓﯿﺮوزه، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ذواﻟﻔﻘﺎر، آراﻣﮕﺎه اﻣﺎم زاده ﻫﺎدی.

برچسب ها
شما هم رای بدهید
نظرت چیه
2 دیدگاه و 0 رای ثبت شده است .
مرتب سازی :