آراﻣﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﺳﻔﯿﺪان

ایران خراسان شمالی بجنورد 45 کیلومتری جنوب شرقی بجنورد، جاده ی بجنورد- شیروان، روﺳﺘﺎی اﺳﻔﯿﺪان
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر

درباره آراﻣﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﺳﻔﯿﺪان

2717 بازدید

آراﻣﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﺳﻔﯿﺪان از ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی آن اﺣﺘﻤﺎﻻً در دوره ی ﺻﻔﻮی ﯾـﺎ ﻗﺎﺟـﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻼن اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﮔﻨﺒﺪی ﺑﺎ ﺳﺎﻗﮥ ﺑﻠﻨﺪ، ﺳﻘﻒ آن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣـﯽ دﻫـد. اﯾـﻦ ﺑﻨـﺎ دو اﯾـﻮان دارد: اﯾـﻮان ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری، ﮔﭽﺒﺮی و آﯾﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه و اﯾﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺴﻄﺢ ﮐﻪ ﺑـﻪ روی ﺑﺮﺧـﯽ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮواز ﺳﻘﻒ ﻧﺎم واﻗﻒ و ﺑﺎﻧﯽ ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻄﺎﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ، از اوﻻد اﻣﺎم ﺳﺠﺎد (ع) ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

برچسب ها
شما هم رای بدهید
نظرت چیه
0 دیدگاه و 0 رای ثبت شده است .
مرتب سازی :