سینما پردیس زندگی- 4345
آرزو
30 شهریور 1393

سینما پردیس زندگی 

ایران - تهران - تهران میدان صادقیه، بلوار کاشانی، بلوار اباذر، روبروی بیمارستان پیامبران

سینما سینماهای تهران

تبلیغات