اشترانکوه- 9941
جوانه
18 اردیبهشت 1393

اشترانکوه 

ایران - لرستان - ازنا از غرب به شهرستان دورود، از شمال به شهرستان ازنا و از شرق و جنوب به شهرستان الیگودرز

کوه جاذبه طبیعی لرستان کوه های ایران