استخر شهید فهمیده- 2988
Sareh Mousavi
09 فروردین 1393

استخر شهید فهمیده 

ایران - تهران - شمیرانات‎ قیطریه، بلوار اندرزگو، تقاطع مهرمحمدی

استخر آموزش شنا

x