موزه و کتابخانه ملک- 16694
Ali Arbab
08 شهریور 1393

موزه و کتابخانه ملک 

ایران - تهران - تهران میدان امام خمینی، سر در باغ ملی، جنب وزارت خارجه

موزه موزه های ایران