گینه
Guinea
نامگینه
زبان رسمیفرانسوی
شعارکار، دادگری، همبستگی
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
جهانگردی :
استانبول
کوش آداسی
آنکارا