لیست شهرهای توریستی:
گامبیا
Gambia
نامگامبیا
پایتختبانجول
زبان رسمیانگلیسی
شعارپیشرفت، آشتی، بهروزی
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
پارک جنگلی بیجلو | Bijilo Forest Park
پارک جنگلی بیجلو | Bijilo Forest Park
رودخانه پارک ملی گامبیا | River Gambia National Park
جهانگردی :
آنکارا
باکو
استانبول