لیست شهرهای توریستی:
پلی نزی فرانسوی
Frence Polynesia
نامپلی نزی فرانسوی
پایتختپاپیته
زبان رسمیفرانسوی
قارهاقیانوسیه
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
جهانگردی :
باکو
آنکارا
پاریس