لیست شهرهای توریستی:
نیجریه
Nigeria
نامنیجریه
پایتختلاگوس
زبان رسمیانگلیسی
شعاریگانگی و ایمان، آشتی و پیشرفت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
جهانگردی :
باکو
کوش آداسی
پاریس