لیست شهرهای توریستی:
فیلیپین
Philippines
نامفیلیپین
پایتختمانیل
زبان رسمیتاگالوگ
شعاربرای خدا، مردم، طبیعت و کشور
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
کلیسا Quiapo
کلیسای جامع مانیل | Manila Cathedral
کاسا مانیلا | Casa Manila
جهانگردی :
آنکارا
باکو
پاریس