لیست شهرهای توریستی:
فیلیپین
Philippines
نامفیلیپین
پایتختمانیل
زبان رسمیتاگالوگ
شعاربرای خدا، مردم، طبیعت و کشور
قارهآسیا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
دژ سن پدرو | Chapel of San Pedro Calungsod
کاسا مانیلا | Casa Manila
پارک Paco
جهانگردی :
دبی
پاریس
استانبول
x