روسیه
Russia
نامروسیه
پایتختمسکو
زبان رسمیروسی
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
1/550/000 تومان + 250 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
455 هزار تومان + 120 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
420000 تومان
طبق تاریخ پرواز
14
630000 تومان
طبق تاریخ پرواز
14
500 هزار تومان
طبق تاریخ پرواز
-
675 هزار تومان + 140 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
540 هزار تومان + 120دلار
طبق تاریخ پرواز
90
1/650/000 تومان +250 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
840 هزار تومان + 150 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
105/000 تومان + 200 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
420000 تومان
طبق تاریخ پرواز
14
105/000 تومان + 200 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
700 هزار تومان
طبق تاریخ پرواز
-
کلیسای رستاخیز (خون ریخته شده) | Church Of the Saviour On The Blood
قصر پیترهوف | Cottage Palace in Peterhof
گالری ترتیاکوف | Tretyakov Gallery
جهانگردی :
باکو
پاریس
دبی