خیابان حافظ | تلفن : 66701161
Pokrovskiy b-r, 9, Moskva, Russia, 109028 | تلفن : 0074959170039
لیست شهرهای توریستی:
روسیه
Russia
نامروسیه
پایتختمسکو
زبان رسمیروسی
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
840 هزار تومان + 150 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
500 هزار تومان
طبق تاریخ پرواز
-
1/550/000 تومان + 250 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
105/000 تومان + 200 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
675 هزار تومان + 140 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
1/650/000 تومان +250 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
420000 تومان
طبق تاریخ پرواز
14
700 هزار تومان
طبق تاریخ پرواز
-
630000 تومان
طبق تاریخ پرواز
14
455 هزار تومان + 120 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
105/000 تومان + 200 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
420000 تومان
طبق تاریخ پرواز
14
540 هزار تومان + 120دلار
طبق تاریخ پرواز
90
تورهای ویژه :
تور روسیه ویژه 96
تور مسکو ویژه تیر ماه 96
تور روسیه ویژه 2 تیر 96
موزه پتر کبیر | Kunstkammer
میدان سرخ | Red Square
کلیسای سنت باسیل | St. Basil's Cathedral
جهانگردی :
استانبول
آنکارا
بانکوک