روسیه
Russia
نامروسیه
پایتختمسکو
زبان رسمیروسی
قارهاروپا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
675 هزار تومان + 140 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
500 هزار تومان
طبق تاریخ پرواز
-
700 هزار تومان
طبق تاریخ پرواز
-
420000 تومان
طبق تاریخ پرواز
14
1/650/000 تومان +250 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
455 هزار تومان + 120 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
1/550/000 تومان + 250 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
540 هزار تومان + 120دلار
طبق تاریخ پرواز
90
105/000 تومان + 200 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
630000 تومان
طبق تاریخ پرواز
14
420000 تومان
طبق تاریخ پرواز
14
840 هزار تومان + 150 دلار
طبق تاریخ پرواز
90
105/000 تومان + 200 دلار
طبق تاریخ پرواز
365
تورهای ویژه :
تور مسکو + سنت پترزبورگ ویژه تابستان 97
میدان سرخ | Red Square
اسکای پارک سوچی | Skypark AJ Hackett Sochi
گالری ترتیاکوف | Tretyakov Gallery
جهانگردی :
باکو
آنکارا
دبی