لیست شهرهای توریستی:
جمهوری آفریقای مرکزی
Central African Republic
نامجمهوری آفریقای مرکزی
پایتختبانگی
زبان رسمیفرانسوی
شعاریگانگی، شرافت، کار
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
هاستل اوبانگویی | Hotel Oubangui
هتل ملی بانگی | National Hotel
هاستل کاراکاندیج | Karakandji Boutique Hotel
جهانگردی :
پاریس
استانبول
کوش آداسی