لیست شهرهای توریستی:
جمهوری آفریقای مرکزی
Central African Republic
نامجمهوری آفریقای مرکزی
پایتختبانگی
زبان رسمیفرانسوی
شعاریگانگی، شرافت، کار
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
جهانگردی :
دبی
آنکارا
کوش آداسی
x