لیست شهرهای توریستی:
بوروندی
Burundi
نامبوروندی
پایتختبوجومبورا
زبان رسمیکیروندی فرانسوی، زبان سواحلی
شعاریکپارچگی، کار، پیشرفت
قارهآفریقا
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
آیتمی وجود ندارد
جهانگردی :
استانبول
پاریس
بانکوک
x