لیست شهرهای توریستی:
السالوادور
El Salvador
نامالسالوادور
پایتختسان سالوادور
زبان رسمیاسپانیایی
شعارخدا، یکپارچگی، آزادی
قارهآمریکای شمالی
نوع ویزا
قیمت
اعتبار (روز)
اقامت (روز)
طبق تاریخ پرواز
-
تئاتر ملی سان سالوادور | National Theater San Salvador
موزه نظامی سربازان الزاپوت | Military Museum El Zapote Barracks
موزه هنر سان سالوادور | Museo de Arte de El Salvador
جهانگردی :
بانکوک
پاریس
باکو