آمریکا
United states
نامآمریکا
پایتختواشنگتن
زبان رسمیانگلیسی، آمریکایی
شعارتوکل ما به خداست
قارهآمریکای شمالی
پل گلدن گیت | Golden Gate Bridge
پارک گلدن گیت | Golden Gate Park
مجسمه آزادی | Statue of Liberty
جهانگردی :
کوش آداسی
بانکوک
پاریس
x