آمریکا
United states
نامآمریکا
پایتختواشنگتن
زبان رسمیانگلیسی، آمریکایی
شعارتوکل ما به خداست
قارهآمریکای شمالی
مجسمه آزادی | Statue of Liberty
پارک بالبوا | Balboa Park
میدان تایمز | Times Square
جهانگردی :
بانکوک
دبی
کوش آداسی