آمریکا
United states
نامآمریکا
پایتختواشنگتن
زبان رسمیانگلیسی آمریکایی
شعارتوکل ما به خداست
قارهآمریکای شمالی
پل گلدن گیت | Golden Gate Bridge
مجسمه آزادی | Statue of Liberty
پارک مرکزی نیویورک | Central Park
جهانگردی :
آنتالیا
پاریس
بانکوک