آمریکا
United states
نامآمریکا
پایتختواشنگتن
زبان رسمیانگلیسی آمریکایی
شعارتوکل ما به خداست
قارهآمریکای شمالی
پارک بالبوا | Balboa Park
پارک گلدن گیت | Golden Gate Park
مجسمه آزادی | Statue of Liberty
جهانگردی :
آنتالیا
آنکارا
بانکوک