آمریکا
United states
نامآمریکا
پایتختواشنگتن
زبان رسمیانگلیسی آمریکایی
شعارتوکل ما به خداست
قارهآمریکای شمالی
پارک مرکزی نیویورک | Central Park
جزیره آلکاتراز | Alcatraz
پل گلدن گیت | Golden Gate Bridge
جهانگردی :
دبی
پاریس
آنکارا