آمریکا
United states
نامآمریکا
پایتختواشنگتن
زبان رسمیانگلیسی، آمریکایی
شعارتوکل ما به خداست
قارهآمریکای شمالی
مجسمه آزادی | Statue of Liberty
پارک بالبوا | Balboa Park
پل بروکلین | Brooklyn Bridge
جهانگردی :
پاریس
باکو
آنکارا