آمریکا
United states
نامآمریکا
پایتختواشنگتن
زبان رسمیانگلیسی آمریکایی
شعارتوکل ما به خداست
قارهآمریکای شمالی
مجسمه آزادی | Statue of Liberty
پارک گلدن گیت | Golden Gate Park
پل گلدن گیت | Golden Gate Bridge
جهانگردی :
بانکوک
آنتالیا
دبی