نوع ویزا:

توریستی

اطلاعات ویزا:
معرفی:

اتباع ایرانی برای سفر به کشور تیمور شرقی، نیاز به ویزا ندارند و در مرز این کشور برای آن ها ویزا صادر می شود.