نوع ویزا:

تجاری

اطلاعات ویزا:
مدت اقامت:
30
مدت اعتبار ویزا:
30
مدت اخذ ویزا:
10
مدارک:

اصل پاسپورت 2 قطعه عکس رنگی 6 در 4 رنگی با پ زمینه سفید گواهی اشتغال به کار و یا جواز کسب و ثبت شرکت و یا گواهی اشتغال به تحصیل کپی کارت ملی و شناسنامه