روستا ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﯿﺮوزه | Firoozeh tourist village

آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد روستا فیروزه

-/10 براساس 0 رای
۲۶۶۶
بار این صفحه دیده شده

روستای فیروزه با قدمتی ۸۰۰ ساله در فاصله حدود ۱۶ کیلومتری ﺟﻨﻮب ﺷـﻬﺮ ﺑﺠﻨـﻮرد، ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اﺷـﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘـﯽ زﯾـﺎدی در ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻃﺮاف آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻗﺪﻣﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد. ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ آن " کهنه قلعه " بوده که در جنوب روستای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎ روی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، واﻗﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ آﺑﺎدی ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: دره ﻓﯿﺮوزه، ﮐﭽﺮاﻧﻠﻮ، ﺑﺎﻏﺎت، ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ، درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ زﯾﺴﺖ، رودﺧﺎﻧـﻪ ی ﻓﯿﺮوزه، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از روﺳﺘﺎی ﻓﯿﺮوزه، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ذواﻟﻔﻘﺎر، آراﻣﮕﺎه اﻣﺎم زاده ﻫﺎدی.

5
شما هم رای بدهید
تعداد نظرات کاربران
2
مرتب سازی بر اساس: