دره چناران | Chenaran Valley

آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد ۱۲ ﮐﯿﻠـــــﻮﻣﺘﺮی ﺷـــــﺮق ﺑﺠﻨـــــﻮرد

-/10 براساس 0 رای
۱۳۹۶
بار این صفحه دیده شده

دره ﭼﻨـﺎران در ۱۲ ﮐﯿﻠـــــﻮﻣﺘﺮی ﺷـــــﺮق ﺑﺠﻨـــــﻮرد ﻗـــــﺮار دارد و از ﻣﺤـــــﻞ روﺳـــــﺘﺎی ﺑﺎﺑـــــﺎ اﻣـــــﺎن ﺷـــــﺮوع ۱۲ دره ﭼﻨـــــﺎران در ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﯿﻮه و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت و درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻨﺴﺎل ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد. درون دره وﺟﻮده ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دره ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ.

5
شما هم رای بدهید
تعداد نظرات کاربران
1
مرتب سازی بر اساس: