آرامگاه امامزاده سلطان سید عباس (ﻣﻌﺼﻮم زاده)

آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد ﻣﯿﺪان دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

-/10 براساس 0 رای
۱۲۳۸
بار این صفحه دیده شده

آراﻣﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﺑﻪ " ﻣﻌﺼﻮم زاده " ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐـﺎﻇﻢ (ع) اﺳـﺖ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﻮﺳـﺎزی ﻫـﺎیِ ﻣﮑﺮر، ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ آن دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺪﻓﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎسی از ﻣﺪﯾﻨﻪ وارد ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪه و در اواﺧﺮ ﺳﺪه دوم ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

5
شما هم رای بدهید
تعداد نظرات کاربران
0
مرتب سازی بر اساس:
    تا کنون نظری ثبت نشده است.