مقبره شهدا

آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد بلوار جواد الائمه

-/10 براساس 0 رای
۱۱۷۳
بار این صفحه دیده شده

ﻣﻘﺒﺮه ﺷﻬﺪا ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری دوره ی ﭘﻬﻠﻮی اول در ﺑﺠﻨﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻏﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﺑﻨـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋﻠـﻢ ۱۳۰۴ ﯾﺎدﺑﻮد، ﻣﺪﻓﻦ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺴﺮان رﺿﺎ ﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻌﻪی ﺳﺮﮐﻮب ﺷـﻮرش ﻟﻬـﺎک ﺧـﺎن ﮐـﻪ در سال ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ. ﭘﻼن ﻣﻘﺒﺮه ﺷﻬﺪا ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ ﮔﻨﺒﺪدار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ی آن ﻣﻨﺎره ی ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺪﻧﻪی آن ﺑﺎ آﺟﺮﻫﺎی ﺗﺮاﺷﺪار ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ اﻟﻬـﺎم از ﻣﻌﻤـﺎری ﻗـﺮون اوﻟﯿـﻪ اﺳـﻼم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

5
شما هم رای بدهید
تعداد نظرات کاربران
0
مرتب سازی بر اساس:
    تا کنون نظری ثبت نشده است.