پل خشتی نیاکو

آدرس: ایران - گیلان - آستانه اشرفیه ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺮود

9.00/10 براساس 3 رای
۱۸۰۲
بار این صفحه دیده شده

این پل که ازجمله آثار به جای مانده دوره قاجاریه ست، ۵۰ متر طول و ۸۰/۵ متر عرض داره و از دو ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه. ارﺗﻔﺎع ﭘﻞ از ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪاش ۶ ﻣﺘﺮه.
اﯾﻦ ﭘﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺮود ساخته شده. بعضی قدمت این پل رو به دوره صفویان نسبت داده اند. در ﺳﺎﺧﺖ آن از آﺟﺮ ، ﺳﻨﮓ و ﻣﻼت ﺳﺎروج استفاده شده، ﭘﻞ ﻧﯿﺎﮐﻮ دارای ﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ۳ دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﻮاﻧﺐ دﻫﺎﻧﻪ اﺻلیه. پل خشتی نیاکو در سال ۱۳۳۵ توسط وزارت فرهنگ و هنر با شماره ۱۴۴۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

9.0
شما هم رای بدهید
تعداد نظرات کاربران
1
مرتب سازی بر اساس: