• 1 نتیجه یافت شد.
مکان ها
سینما آبیدر سنندج
این سینما بزرگترین سینمای روباز جهان با گنجایش 10هزار نفر در پارک جنگلی آبیدر سنندج می باشد. آبیدر با پرده ای در ابعاد 12×25 متر، بزرگترین سینمای روب...
سنندج پارک جنگلی آبیدر