• 1 نتیجه یافت شد.
کشور ۤپرتغال
ۤپرتغال

جمهوری پرتغال که یکی از کشورهای اروپاییه، از غرب با اقیانوس اطلس و از شرق و شمال با کشور اسپانیا هم مرزه. این کشور مالک چند جزیره تو اقیانوس اطلس نیز هست. بیش...

  • 1 نتیجه یافت شد.