• 2 نتیجه یافت شد.
کشور کوبا
کوبا

جمهوری کوبا کشوری تشکیل شده از مجمع الجزایری در دریای کارائیبِ که در سال 1492 توسط کریستف کلمب کشف شد. در آن زمان این جزیره به امپراتوری اسپانیا تعلق گرفت و در ...

شهر کیوبا
آمریکا - شهر کیوبا آمریکا کیوبا

  • 2 نتیجه یافت شد.