کوه چهل دختران

افغانستان کابل شاهراه کابل غزنی ، ناحیه سیزده
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر