روستا گردشگری پاقلعه

  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر

درباره روستا گردشگری پاقلعه

4241 بازدید

این منطقه در 9 کیلومتری جنوب شرقی شهر بجنورد واقع شده است در خصوص وجه تسمیه روستا که موسوم به " پاقلعه " است. ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد، ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻌﺮوف ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات زﺑـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ در دره ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ- ﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل، ﺷﺮق، ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ روﺳﺘﺎی «ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ» ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ، از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ (ﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ)، ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎ، دره ﻫـﺎ، ﺑﺎﻏـﺎت، ﮐﻮﭼـﻪ ﺑﺎﻏﻬـﺎ، ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﮏ درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ زﯾﺴﺖ ﮐﻬﻨﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ(داﺷﻠﯽ ﻗﻠﻌﻪ ) و ﺧﺎﺗﻮن ﻗﯿﺎﻣﺖ.

برچسب ها
شما هم رای بدهید
نظرت چیه
2 دیدگاه و 0 رای ثبت شده است .
مرتب سازی :