دره چناران

ایران خراسان شمالی بجنورد 12 ﮐﯿﻠـــــﻮﻣﺘﺮی ﺷـــــﺮق ﺑﺠﻨـــــﻮرد
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر

درباره دره چناران

3202 بازدید

دره ﭼﻨـﺎران در 12 ﮐﯿﻠـــــﻮﻣﺘﺮی ﺷـــــﺮق ﺑﺠﻨـــــﻮرد ﻗـــــﺮار دارد و از ﻣﺤـــــﻞ روﺳـــــﺘﺎی ﺑﺎﺑـــــﺎ اﻣـــــﺎن ﺷـــــﺮوع 12 دره ﭼﻨـــــﺎران در ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﯿﻮه و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت و درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻨﺴﺎل ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد. درون دره وﺟﻮده ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دره ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ.

برچسب ها
شما هم رای بدهید
نظرت چیه
1 دیدگاه و 0 رای ثبت شده است .
مرتب سازی :