آرامگاه امامزاده سلطان سید عباس

ایران خراسان شمالی بجنورد ﻣﯿﺪان دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر

درباره آرامگاه امامزاده سلطان سید عباس

2679 بازدید

آراﻣﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﺑﻪ " ﻣﻌﺼﻮم زاده " ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐـﺎﻇﻢ (ع) اﺳـﺖ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧﻮﺳـﺎزی ﻫـﺎیِ ﻣﮑﺮر، ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ آن دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺪﻓﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎسی از ﻣﺪﯾﻨﻪ وارد ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪه و در اواﺧﺮ ﺳﺪه دوم ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

برچسب ها
شما هم رای بدهید
نظرت چیه
0 دیدگاه و 0 رای ثبت شده است .
مرتب سازی :