مقبره شهدا

ایران خراسان شمالی بجنورد بلوار جواد الائمه
  • اشتراک گذاری
  • افزودن تصویر
  • افزودن نظر

درباره مقبره شهدا

1343 بازدید

ﻣﻘﺒﺮه ﺷﻬﺪا ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری دوره ی ﭘﻬﻠﻮی اول در ﺑﺠﻨﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻏﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﺑﻨـﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋﻠـﻢ 1304 ﯾﺎدﺑﻮد، ﻣﺪﻓﻦ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺴﺮان رﺿﺎ ﺷﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻌﻪی ﺳﺮﮐﻮب ﺷـﻮرش ﻟﻬـﺎک ﺧـﺎن ﮐـﻪ در سال ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ. ﭘﻼن ﻣﻘﺒﺮه ﺷﻬﺪا ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ ﮔﻨﺒﺪدار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ی آن ﻣﻨﺎره ی ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺪﻧﻪی آن ﺑﺎ آﺟﺮﻫﺎی ﺗﺮاﺷﺪار ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ اﻟﻬـﺎم از ﻣﻌﻤـﺎری ﻗـﺮون اوﻟﯿـﻪ اﺳـﻼم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

برچسب ها
شما هم رای بدهید
نظرت چیه
0 دیدگاه و 0 رای ثبت شده است .
مرتب سازی :