آشنایی با زیمباوه ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

زیمباوه
Zimbabwe
نام
پایتخت
-
زبان رسمی
شعار
قاره
اطلاعات ضروری ویرایش مطلب
اطلاعاتی وجود ندارد.