آشنایی با پلی نزی فرانسوی ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

شهر های پلی نزی فرانسوی
پلی نزی فرانسوی
Frence Polynesia
نام
(مروارید اقیانوس آرام)
پایتخت
-
زبان رسمی
فرانسوی
شعار
قاره
اطلاعات ضروری ویرایش مطلب
اطلاعاتی وجود ندارد.