آشنایی با آندورا ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

آندورا
Andorra
نام
پایتخت
-
زبان رسمی
کاتالان
شعار
قاره
اطلاعات ضروری ویرایش مطلب
اطلاعاتی وجود ندارد.