آشنایی با جلفا‎ ویرایش مطلب
جلفا‎ / Jolfa

چی بخورم؟ کجا بخورم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

نوشیدنی ها
سلامت و درمان ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

کجاها برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

نقشه جلفا‎
در چه فصلی برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

چجوری برم؟ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

پیشنهاد ویژه ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

خروج از جلفا‎ ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

اطلاعات ضروری ویرایش مطلب

اطلاعاتی وجود ندارد

ویزا ایران
فاصله

فاصله جلفا‎ تا تهران 649 کیلومتر

فاصله جلفا‎ تا مشهد 1,539 کیلومتر

فاصله جلفا‎ تا تبریز 29.2 کیلومتر

فاصله جلفا‎ تا اصفهان 923 کیلومتر

فاصله جلفا‎ تا شیراز 1,405 کیلومتر

فاصله جلفا‎ تا بندرعباس 1,860 کیلومتر

فاصله جلفا‎ تا اهواز 1,156 کیلومتر

فاصله جلفا‎ تا زاهدان 2,028 کیلومتر