منطقه حفاظت شده شش رودبار- 14208
مانا فراهانی
20 تیر 1393

منطقه حفاظت شده شش رودبار 

ایران - مازندران - آلاشت در جاده آلاشت یک دوراهی وجود دارد که یک طرف به شش رودبار و دراسله می رسد و دیگری به طرف آلاشت می رود.

مناطق حفاظت شده ایران جاذبه های طبیعی مازندران

x