امامزاده عزیز- 16261
الهام جوبنی
12 فروردین 1393

امامزاده عزیز 

ایران - تهران - تهران تهران، اوین، محوطه دانشگاه شهیدبهشتی، جنب مسجد دانشگاه

امام زاده در تهران جاذبه زیارتی تهران