امامزاده ابوطالب- 16279
نگار
20 اسفند 1392

امامزاده ابوطالب 

ایران - تهران - تهران بزرگراه اوین، خیابان فرحزادی، میدان فرحزادی، جاده امام زاده داوود، خیابان پل ذوالفقار

امام زاده در تهران جاذبه زیارتی تهران