بستنی شاد- 15240
علے ابراهیمے
14 تیر 1393

بستنی شاد 

ایران - مازندران - بابل کمربندی شرقی، نرسیده به میدان شهید بزاز، جنب شهرک بهمن

بستنی شاد بستنی بابل