بستنی شاد- 15239
یاس گل پوریا
23 خرداد 1393

بستنی شاد 

ایران - مازندران - بابل کمربندی شرقی، نرسیده به میدان شهید بزاز، جنب شهرک بهمن

بستنی شاد بستنی بابل